1- بدون تحقیق ، بدون تعمق و فتح سرزمین های تازه فکری ، هیچ کاری نمی شود کرد ...
2- بایدهمه تحقیقاتمان را جهت بدهیم و نیازهایمان را بسنجیم ، ببنیم چه چیزی لازم داریم و وارد شویم ...
3- باید تحقیقات ما کاربردی باشد، یعنی تحقیق خشک خارج از زمینه عمل ، راه دور و دراز پیمودن درزمان و فرصت کم است.
4- باید نگذاریم فرهنگ رایج و مسلط غربی ، هیچ گونه دخالت تصرف و نفوذی در فکر ما بکند...
5- زبان موثر است ، تعبیرات و قالبها موثر است ، غلاف این کتاب و این جزوه ای که می دهید و نوع چاپ موثر است، نحوه ورود و خروج در مطلب و آمیختگی با هنر هم موثر است .
6- برادران عزیز، هر چه می توانید ، هم در زمینه ی نوشتار ، هم در زمینه ی گفتار هنرمندی کنید ... بایستی بتوانید با زیر و بم های مناسب و آرایش های گوناگون بیانی ، این حرف را در ذهن آن مخاطب خودتان آرایش بدهید که او بتواند این کار را بگیرد و جذب کند ، این ها جزو کارهای لازم است .
منبع:«نشریه حکومت اسلامی ، سال پنجم ، شماره 1، صفحات 12- 6 »