شهرداری مشهد جهت بهره مندی از خرد جمعی و ایده های خلاقانه و ناب از کلیه صاحبنظران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌نماید ایده های پژوهشی خود را در زمینه های مرتبط با حیطه وظایف شهرداری ارائه نمایند. بدیهی است مالکیت معنوی ایده متعلق به صاحبان اصلی آن بوده و شهرداری در این خصوص مسئولیتی ندارد.

شرایط مورد نظر ایده های پژوهشی
لازم است در ارائه ایده پژوهشی موارد ذیل در نظر گرفته شوند:

  1. تحقیق پذیر و قابل پژوهش
  2. دارای ماهیت كاربردی و توسعه ای
  3. قابل تعریف در قالب یك طرح پژوهشی
  4. در حیطه وظایف و مسئولیتهای شهرداری

بررسی ایده پژوهشی
ایده پژوهشی در کمیته تخصصی پژوهش شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید، از ارائه‌دهنده درخواست خواهد شد تا ایده خود را در قالب یک طرح جامع ارسال نماید تا با حمایت‌های مادی و معنوی شهرداری، ایده مربوطه در عمل محقق گردد.
توجه: ایده های پژوهشی تنها در قالب فرم مذكور فوق قابل بررسی می باشد. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از دوباره كاری و تسریع در بررسی ایده، از ارسال سایر موارد خودداری فرمایید.

نحوه ارائه ایده پژوهشی

از طریق پست الكترونیك mrdm[a]mashhad.ir و یا آدرس پستی: بلوار معلم روبروی درب شمالی پارک ملت نبش معلم یک- طبقه اول ساختمان اله سیت شهرداری مشهد -مدیریت توسعه و پژوهش ارسال گردد.