ریاست محترم جمهوری:
برای تحقق آینده درخشان برای ملت ایران حركت پرشتاب علمی را باید با قدرت به پیش ببریم.
(نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 29 آذر تا اول دیماه 89 - نمایشگاه بین المللی مشهد)

ریاست محترم جمهوری:
در عرصه های علمی، نوآوری، پژوهش و خلاقیت حرف اول را می زند.
(نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 29 آذر تا اول دیماه 89 - نمایشگاه بین المللی مشهد)

ریاست محترم جمهوری:
امروز دانشمندان جوان کشورمان با خودباوری و ایمان کامل به فعالیتهای علمی و پژوهشی مشغول هستند.
(نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 29 آذر تا اول دیماه 89 - نمایشگاه بین المللی مشهد)

ریاست محترم جمهوری:
همه کسانی که در عرصه های علمی و فناوری فعالیت می کنند باید بدانند که فعالیت آنها علاوه بر جنبه های علمی از ویژگی فرهنگی و انسانی برخوردار است.
(نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 29 آذر تا اول دیماه 89 - نمایشگاه بین المللی مشهد)

ریاست محترم جمهوری:
دولت با تمام وجود و توان، پشتیبان فعالیتهای علمی و فناوری است.
(نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 29 آذر تا اول دیماه 89 - نمایشگاه بین المللی مشهد)

ریاست محترم جمهوری:
نیاز به پژوهش باید در کشور و مردم و بویژه در میان مدیران شکوفا شود.
(نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 29 آذر تا اول دیماه 89 - نمایشگاه بین المللی مشهد)

ریاست محترم جمهوری:
همه پژوهشگران کشور باید برای اصلاح ساختارها گام بردارند.
(نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 29 آذر تا اول دیماه 89 - نمایشگاه بین المللی مشهد)