فن بازار منطقه ای خراسان در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مهدی نعمتی خیرآبادی، مسوول غرفه فن بازار نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی اظهار داشت: راهبری فن بازار منطقه ای خراسان توسط اداره بازاریابی و ارتباطات پارك علم و فناوری خراسان صورت می گیرد.
وی فن بازار را به معنای بازار فناوری محلی برای مبادلات فناوری های نو عنوان كرد و افزود: فن بازار منطقه ای خراسان به عنوان نماینده انحصاری فن بازار ملی، فضای مناسبی برای انتقال فناوری ها، تجاری سازی آن ها و تبدیل دستاوردهای پژوهشی به ثروت را فراهم كرده است.
نعمتی فضای كاری این مركز را در دو بخش دیجیتالی و حقیقی بیان داشت و تصریح كرد: در فضای دیجیتالی سایت ایجاد شده 5 بانك اطلاعاتی تقاضای فن آوری، عرضه پیشنهادات فناوری، محصولات فن آورانه، متخصصان و خدمات فناوران در حال فعالیت هستند.
وی مرحله بعد از ثبت عرضه و تقاضای فن آوری در فضای دیجیتالی را برگزاری نشست میان دو حوزه عرضه‌ و تقاضای فن آوری در فضای حقیقی فن بازار عنوان کرد.
نعمتی اظهار داشت: فن بازار در این نشست، مشاوره در زمینه های حقوقی و مالكیت فكری، ارزش گذاری، امكان سنجش طرح ها، خدمات تامین مالی و سرمایه گذاری، انتقال فناوری و تشریح تجربه های موفق در زمینه تجاری‌سازی فناوری را برعهده دارد.
مسوول غرفه فن بازار نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی در بیان دیگر اهداف این نشست ها، به آشنایی و ایجاد ارتباط بین فن آوران، نوآوران، صنعت گران و مراكز سرمایه گذاری اشاره كرد.