به منظور ترویج فرهنگ پژوهش در كشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمین هفته آذرماه را با توجه به نامگذاری 25 آذر ماه به نام روز پژوهش، با كسب مجوز از شورای فرهنگ عمومی، به نام  "هفته پژوهش"  نام نهاد و مسئولیت برگزاری این هفته را به معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرد.
 
ستاد هفته پژوهش و فناوری، برای برگزاری برنامه های مرتبط با این هفته، همه ساله از همكاری سازمان ها، نهادها، دانشگاه ها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوری در كشور بهره مند می شود.
 
اهمیت پژوهش:
پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است.
بنابر این نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی دارد.
پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعة پایدار در هر کشور به شمار می‌آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعة کشورهای پیشرفته در نتیجة سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش های علمی در کشورهای توسعه یافتة صنعتی گویای این واقعیت است.
 
منطق پژوهش:
پژوهش، فرایندی منطقی و معقول است که هدف آن کشف روابط بین پدیدارها است. به دلیل نظم و ترتیب حاکم بر پدیدارها و رویدادها، امکان تنظیم قوانین، اصول و نظریه‌ها در رشته‌های گوناگون فراهم شده است و این قوانین و اصول و نظریه‌ها، به نوبة خود گویای نظم و همسانی موجود در پدیده‌هاست.
اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری
اهداف ملی
• ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح كشور و ارتقای شأن و جایگاه پژوهش و فناوری و فعالان در این حوزه
• تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران كشور به تولید بیشتر علم و فناوری و ثروت ناشی از آن
• تبیین وضعیت موجود پژوهش و فناوری، روندها و آینده آن در كشور برای افكار
• عمومی و مسؤولین و اخذ بازخورد برای هماهنگی و پیشرفت كار
• شناسایی و عرضه یافته های پژوهشی و فناوری
• بسترسازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و فناوری های توسعه یافته
• برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاه های اجرایی و خریداران دستاوردها یا تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه
• ایجاد فضای تعاملی برای آشنایی ذی نفعان حال و آینده واحدهای پژوهشی و فناوری با همدیگر
اهداف عملیاتی
• انتشار عملكرد مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و دستگاه های اجرایی تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران و پژوهشیاران دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و دستگاه های اجرایی
• ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری یكساله دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، مراكز رشد و پارك های علم و فناوری و دستگاه های اجرایی
• افزایش حساسیت و توجه مدیران به فعالیت های پژوهشی و فناوری