- با پژوهش تصمیم بگیرید
- تحقیق زمینه ساز جهش نسل انقلاب در میدان رقابت های علمی و پژوهشی است.
- كار مضاعف در سایه پژوهش و نوآوری ثمربخش خواهد بود.
- تحقیق بال پرواز به سوی استقلال علمی است.
- آن كس كه پژوهش را استمرار نمی بخشد از درك دانش بی نصیب است.
- بدون پژوهش و فناوری تصمیم گیری نكنیم.
- برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست.
- پژوهش پایه خدمت به مردم .
- تحقیق كردن یك مجاهده مستمر علمی است.
- تحقیق و پژوهش كلید رشد ملت هاست.
- سنگ بنای توسعه علمی، پژوهش و تحقیق است.
- پژوهش چراغ هدایت جامعه به سوی توسعه پایدار است.
- پژوهش را باور كنیم و بدون تحقیق تصمیم گیری نكنیم.
- پژوهش سرآغاز توسعه و توسعه شرط بقاست.
- توجه به پژوهش نیاز اولیه پایه گذاری اقتصادی مبتنی بر دانایی است.
- نوآوری، پژوهش، فناوری كلید واژه های موفقیت در مسیر توسعه.
- هفته پژوهش و فناوری گرامی باد.
- پژوهش و فناوری نقطه اتصال جمهوری اسلامی به علوم پیشرفته و شكوفایی در میدان رقابت های جهانی است.
- پژوهش و فناوری ضامن تداوم سربلندی ایران اسلامی در عرصه هاهی مختلف علمی است.
- همت مضاعف كار مضاعف سرلوحه كار همه پژوهشگران و محققان استان