گروه

نام پژوهشگر

رتبه

علوم پزشكی و پیراپزشكی

آقای دكتر عبدالرضا وارسته اول

اول

آقای دكتر حسین حسین زاده

دوم

آقای دكتر مجید غیور مبرهن

سوم

خانم دكتر نغمه احمدیان كیا

برگزیده و شایسته تقدیر

آقای دكتر هادی استادی مقدم

برگزیده و شایسته تقدیر