گروه

نام پژوهشگر

رتبه

فنی و مهندسی

آقای دكتر ابوالفضل باباخانی

اول

آقای دكتر عباس افراسیابی

دوم

آقای دكتر مهدی یعقوبی

سوم

آقای دكتر رحیم بهنام نیك

برگزیده و شایسته تقدیر

*

*