گروه

نام پژوهشگر

رتبه

علوم كشاورزی و دامپزشكی

خانم مهندس الناز میلانی

اول

آقای دكتر رسول كدخدایی

دوم

آقای دكتر محمدرضا نصیری

سوم

آقای دكتر جواد طباطبایی یزدی

برگزیده و شایسته تقدیر

آقای دكتر محمدرضا رمضانی مقدم

برگزیده و شایسته تقدیر