گروه

نام پژوهشگر

رتبه

علوم پایه

آقای دكتر اسكندر رستگار پویانی

اول

خانم دكتر مریم متین مقدم

دوم

آقای مهندس محمدصادق امیری

سوم

آقای دكتر بهروز ملكی

برگزیده و شایسته تقدیر

آقای دكتر رضا طیبی

برگزیده و شایسته تقدیر