گروه

نام موسسه

مسئول

موسسات فناور

مخترعین

شرکت سیگماپرداز ارقام

مهندس محمدرسول موحدیان نژاد

شرکت پایا مکانیک آسیا

مهندس محسن جفایی

اختراعات تجاری سازی شده

علیرضا اردلان

کمسیون برگزاری مسابقات

سحر سپهر

سازمان بسیج دانشجویی

مجتبی تنها