مشاور عالی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پژوهش ،خلاقیت و ابتكار را یكی از اساسی ترین نیازها جهت نیل به پیشرفت ،توسعه ،رفاه عمومی و استقلال واقعی جامعه دانست.
به گزارش دبیرخانه كنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش ،سیداحمد طباطبایی با بیان این كه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نقش ویژه ای در توسعه همه جانبه كشور دارند اظهار داشت : تاكید بر پژوهش و تشویق پژوهشگران و دانشمندان به فعالیت های پژوهشی موردنیاز كشور یكی از آسان ترین راه های رسیدن به خودكفایی است .
وی خاطرنشان كرد : نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار چنان برجسته و انكارناپذیر است كه می توان آن را بدون تردید نیروی محرك توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و جامعه دانست .
مدیركل دفتر آموزش و پژوهش و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به این كه امروزه دستیابی كشورهای جهان به پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد گفت : در این زمینه همراهی حجم وسیع پژوهش با توسعه یافتگی كشورهای پیشرفته گویای این واقعیت است .
طباطبایی ادامه داد : بدون شك اندیشه های ژرف در قالب پژوهش ها پدیدار می شوند و توان هر كشور به میزان پژوهش ان كشور بستگی دارد .
دبیر كمیته مدیران كنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش ایران با بیان این كه در عرصه سازمان ها در روش شناسی علمی هیچ چیزی بدون پژوهش و مطالعه نمی تواند سازمان ها را به سوی پیشرفت و توسعه سوق دهد افزود : باید با كاربردی كردن پژوهش در سازمان ها و در بین كاركنان زمینه های گسترش آشنایی با مهارت های نوین آموزشی و پژوهشی در كشر را فراهم كرد .
وی یادآورشد : بین آموزش و پژوهش ارتباط سازمان یافته و ارگانیكی وجود دارد باید خروجی پژوهش های صورت گرفته آموزش داده شود تا بتوان از آن ها به صورت كاربردی در جامعه استفاده كرد .
سیداحمد طباطبایی تاكید كرد : هرچه پژوهش ها مبتنی بر نیازهای روز باشد تاثیرگذاری آن در جامعه بیشتر خواهد بود