"اولین همایش مالت و فراورده های آن" با عنایت به الطاف الهی و بهره گیری از متخصصین و داخلی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، شرکت نیرو مالت خراسان و پارک علم و فناوری خراسان در نظر دارد همایش یکروزه ای تحت عنوان اولین همایش مالت و فراورده های آن را در 27 مهر ماه سال 1390 (19 اکتبر 2011) برگزار نماید.