به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع ومعادن خراسان رضوی این مطلب را مهندس سید حسین احمدی ‏در جلسه ستاد هفته پژوهش وفناوری صنعت ومعدن كه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، پروژه های ‏بزرگ ملی بخش صنعت ومعدن استان برگزارشد عنوان داشته وافزود : بخش صنعت ومعدن با توجه به ‏قانون هدفمندسازی یارانه ها واصلاح الگوی مصرف ، نوآوریهای مراكز تحقیق وتوسعه ، پژوهشی ‏،خدمات فنی ومهندسی واحدهای صنعتی ومعدنی ودستگاههای اجرایی این بخش را از28 آذرتا 1 دیماه ‏سالجاری در نمایشگاه پژوهش وفناوری ارایه خواهد داد. ‏
رییس سازمان صنایع ومعادن استان با تشریح وظایف این ستاد وچگونگی برنامه ریزی در راستای اجرای ‏قانون هدفمندسازی یارانه ها واصلاح الگوی مصرف در بخش صنعت ومعدن استان واشاره به بسته حمایتی ‏وزارت صنایع ومعادن گفت : همكاری ومساعدت دستگاههای مختلف وتشكلهای فعال مرتبط با بخش صنعت ‏ومعدن به ویژه كارآفرینان ،مراكز تحقیق وتوسعه ، پژوهشی وخدمات فنی ومهندسی اصلی ترین ‏راهكاردرجهت تحقق این امر است. ‏
مهندس سید حسین احمدی گفت : هر اندازه كه بتوانیم با استفاده از امكانات موجود گامی در راستای تحقق ‏این امر( نوآوری ، هدفمندسازی یارانه ها واصلاح الگوی مصرف) در بخش صنعت ومعدن استان برداریم ، ‏در حقیقت راه را برای آینده هموار ساخته ایم . ‏
وی سپس با اشاره به ارتباط صنعت ومعدن ودانشگاه افزود: مهمترین كار در این زمینه تربیت نیروی های ‏انسانی ماهر صنعتی ومعدنی در دانشگاهها ومراكز علمی متناسب با نیاز بخش صنعت ومعدن ‏است.