شرایط‌ و چگونگی‌ شركت‌:

1- طرح‌ در فاصله 15آذر1388 الی 15آذر 1389خاتمه یافته باشد.

2- طرح‌ ارائه‌ شده‌ در جشنوارة سالهای گذشته شركت‌ نكرده‌ باشد، مگر اینكه‌ تكمیل‌ یا تغییر  عمده‌ای‌ در آن‌ اعمال‌ شده‌ باشد.

3- در صورت‌ تشخیص‌ كارشناسان‌ و اعضای‌ هیأت‌ داوران‌ امكان‌ بازدید از طرح‌ میسر باشد، در غیر این‌ صورت‌ طرح‌ ارائه‌ شده‌ مورد بررسی‌ قرار نخواهد گرفت‌.

تذكر:

1- مطالب‌ مندرج‌ در فرم‌ را بادقت‌ مطالعه‌ نموده‌ و به‌ كامل‌ به‌ سؤال‌ها پاسخ‌ دهید.

2- اطلاعات‌ مورد نیاز در فرم‌ را تایپ‌ یا با خط‌ خوانا تكمیل‌ نمائید. سؤال‌هایی‌ كه‌ جواب‌ ندارد با كلمه‌ «ندارد» مشخص‌ كنید.

3-فرم‌تكمیل‌شده‌رابه‌همراه‌مدارك‌لازم‌،حداكثرتاپایان‌مهلت‌ اعلام‌ شده‌ به‌ دبیرخانه‌ جشنواره‌ ارسال‌ فرمایید.

4- عدم‌ ارائه‌ مدارك‌ مورد نیاز و همچنین‌ ارسال‌ فرم‌ ناقص‌ موجب‌ حذف‌ طرح‌ خواهد شد.

5- تصویر مقاله‌های مستخرج از طرح را ارائه فرمایید.

مدارك‌ مورد نیاز:

الف‌ : اصل‌ فرم‌ تكمیل‌ شده‌ شركت‌ در جشنواره‌ (تمام‌ صفحات‌)

ب‌ : فتوكپی‌ صفحه‌ اول‌ شناسنامه‌ مجری‌ یا نماینده‌

ج‌: دو قطعه‌ عكس‌ رنگی‌ 4×3 مجری‌ یا نماینده‌، و همكاران طرح با ذكر مشخصات‌ در پشت‌ آن‌ ( یك‌ قطعه‌ عكس‌ هم‌ روی‌ فرم‌ شركت‌ در جشنواره‌ الصاق‌ نمائید). (از منگنه كردن عكس‌های اضافه روی پرسشنامه خودداری شود و آن‌ها را در پاكت كوچكی قرار دهند.)

د  : كلیه‌ مدارك‌ پیوست‌ طرح‌ كه‌ در بند 15 فرم‌ شركت‌ ذكر شده‌ است‌.

هـ : صفحه‌های‌ 1 و 2 فرم‌ شركت‌ را به‌ تعداد همكاران‌ اصلی‌ طرح‌ تكثیر و پس‌ از تكمیل‌، پیوست‌ مدارك‌ ارسالی‌ نمائید.

و: برگ‌ تكمیل‌ شده‌ مشخصات‌ مجری‌ و طرح‌

ز: ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ برای‌ نماینده‌ نهاد، ارگان‌، شركت‌ و یا .... با امضای‌ بالاترین‌ مقام‌ مسؤول‌

توضیحات‌ برای‌ تكمیل‌ فرم‌:

در بند 1- درج‌ مشخصات‌ فردی‌ مجری‌ یا نماینده‌ به‌ طور كامل‌ ضروری‌ است‌.

مجری‌ به‌ فرد، ارگان‌، نهاد، شركت‌ و یا ... اطلاق‌ می‌شود كه‌ به‌ طور مستقیم‌ مسؤول‌ اجرای‌ پروژه‌ بوده‌ است‌.

نماینده‌ به‌ كسی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ مجری‌ با امضای‌ بالاترین‌ مقام‌ آن‌ نهاد، ارگان‌، شركت‌ و یا .. به‌ دبیرخانه‌ معرفی‌ و تا پایان‌ برگزاری‌ جشنواره‌ مسؤول‌برقراری‌ ارتباط‌ با دبیرخانه‌ و دریافت‌ جوائز و .... است‌. (در صورتی‌ كه‌ مجری‌ نماینده‌ای‌ معرفی‌ نماید.)

در بند 3- نام‌ همكاران‌ اصلی‌، مسؤولیت‌ و میزان‌ درصد همكاری‌ آنان‌ در طرح‌ باید دقیقاً مشخص‌ و به‌ امضای‌آنان‌ رسانده‌ شود. (ترتیب‌درج نام همكاران با توجه به میزان اهمیت و مشاركت آنها در طرح درج شود).

همكاران‌ اصلی‌ طرح‌ افرادی‌ هستند كه‌ به‌ طور مستقیم‌ در اجرای‌ پروژه‌ با مجری‌ همكاری‌ می‌نمایند. (این افراد باید برگ شماره 1 و 2 فرم شركت در جشنواره را نیز به عنوان همكار تكمیل نمایند).

 

در بند 4: نام‌ ارگان‌ همكار و درصد همكار آنها را مشخص‌ نمایید.

ارگان‌ همكار نهادی‌ است‌ كه‌ در اجرای‌ پروژه‌ یا مجری‌ یا مجریان‌ همكاری‌ لازم‌ را داشته‌ است‌.

در بند 6: با توجه‌ به‌ تعاریفی‌ كه‌ در ذیل‌ آمده‌ است‌، نوع‌ طرح‌ در یكی‌ از زمینه‌ طرح‌های‌: تحقیقات‌ بنیادی‌ ـ تحقیقات‌ كاربردی‌ ـ اختراعی‌ و یا ابتكاری‌ مشخص‌ گردد.

تحقیقات‌ بنیادی‌ عبارتست‌ از: كاوش‌های‌ اصیل‌ و بدیع‌ به‌ منظور افزایش‌ اندوخته‌های‌ علمی‌ و درك‌ بهتر پدیده‌های‌ طبیعی‌، انسانی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ كه‌ به‌ دو گروه‌ زیر تقسیم‌می‌شود:

1- پژوهش‌های‌ بنیادی‌ محض: آن‌ دسته‌ از پژوهش‌های‌ بنیادی‌ است‌ كه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ كاربردهای‌ علمی‌ به‌ منظور گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ صورت‌ می‌گیرد.

2- پژوهش‌های‌ بنیادی‌ راهبردی : آن‌ دسته‌ از پژوهش‌های‌ بنیادی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌های‌ علمی‌ لازم‌ برای‌ حل‌ مسائل‌ جاری‌ و آتی‌ انجام‌ می‌شود. لازم‌ است‌ طرح‌های‌ نظری‌ و تحقیقات‌ بنیادی‌ ارائه‌ شده‌ مورد قبول‌ مراجع‌ داخلی‌ و یا خارجی‌ قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ مقاله‌ در نشریات‌ معتبر علمی‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ باشند. ضمناً یك‌ كپی‌ ازمقالات‌ چاپ‌ شده‌ ارائه‌ گردد.

3- پژوهش‌های‌ كاربردی: هر نوع‌ كاوش‌ اصیل‌ به‌ منظور كسب‌ دانش‌ علمی‌ و فنی‌ جدید كه‌ برای‌ آن‌ كاربرد ویژه‌ای‌ در نظر گرفته‌ شود یك‌ تحقیق‌ كاربردی‌ است‌. طرح‌های‌كاربردی‌ بایستی‌ دارای‌ تأییدیه‌ از مراجع‌ صلاحیدار باشند.

اختراع: طرح‌های‌ اختراعی‌ عمدتاً ایده‌ جدیدی‌ را كه‌ در عمل‌ راه‌ حلی‌ یك‌ مسأله‌ خاص‌ در زمینه‌ فناوری‌ و غیره‌ است‌، ارائه‌ می‌نمایند. این‌ طرح‌ها باید اجرا شده‌ باشند و موضوع‌ جدیدی‌ را ه‌ قبلاً وجود نداشته‌. بوجود آورند. اختراع‌ ارائه‌ شده‌ به‌ جشنواره‌ باید دارای‌ ثبت‌ اختراع‌ از اداره‌ مالكیت‌ صنعتی‌ و گواهی‌ فنی‌ اختراع‌ از سازمان‌ پژوهش‌های‌علمی‌ و صنعتی‌ ایران‌ باشند.

ابتكار: به‌ طرح‌هایی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ با توجه‌ به‌ زمینه‌های‌ قبلی‌ طرح‌ مجری‌ در نوع‌ محصول‌ به‌ روش‌ ساخت‌ و ... ابتكار جدیدی‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و به‌ یك‌ نوآوری‌ دست‌ یافته‌باشد. (طرح‌هایی‌ كه‌ برای‌ اولین‌ بار در كشور نمونه‌سازی‌شده‌ویاباروش‌خاصی‌ به‌ دانش‌‌فنی‌وفناوری‌ ساخت‌آنهادست‌یابندطرح‌های‌ابتكاری‌محسوب‌‌می‌شوند.)

در بند 7: با توجه‌ به‌ زیر گروه‌ رشته‌ها كه‌ دو برگ‌ ضمیمه‌ آمده‌ است‌ فقط‌ یك‌ مورد را مشخص‌ نمایید.

توضیح: طرح‌های‌ صنایع‌ دفاعی‌ به‌ طرح‌هایی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ به‌ نوعی‌ وابسته‌ به‌ امور نظامی‌ یا انتظامی‌ باشد.

در بند 8: با توجه‌ به‌ توضیحات‌ ارائه‌ شده‌ پیرامون‌ مراحل‌ تحقیقاتی‌ ـ نیمه‌ صنعتی‌ و تولید انبوه‌ كه‌ در ذیل‌ آمده‌ جدول‌ را تكمیل‌ نمایید.

مرحله‌ تحقیقاتی: در رابطه‌ با طرح‌های‌ بنیادی‌ و كاربردی‌ به‌ مرحله‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ و نتایج‌ حاصل‌ در منابع‌ معتبر داخلی. خارجی‌منتشر و یا به‌ شكل‌ كاربردی‌ ارائه‌ شده‌ باشد.

مرحله‌ نیمه‌ صنعتی‌: در رابطه‌ با طرح‌های‌ تحقیقاتی‌ به‌ مرحله‌ای‌ اطلاق‌ می‌گردد كه‌ پس‌ ار پایان‌ مرحله‌ نمونه‌سازی‌ به‌ اجرا در آمده‌ و نتایج‌ حاصل‌ از نمونه‌سازی‌ برای‌ ساخت‌تعداد محدودی‌ از محصول‌ به‌ منظور كسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ تولید انبوه‌ به‌ كار گرفته‌ شود.

مرحله‌ تولید انبوه: در این‌ مرحله‌ محصول‌ به‌ صورت‌ تولید انبوه‌ تولید می‌شود.

یادآوری‌ می‌شود سفارش‌‌دهنده‌، شخص‌ نهاد، ارگان‌، شركت‌ و یا ... است‌ كه‌ بر اساس‌ سفارش‌ آن‌ مجری‌ اقدام‌ به‌ تحقیقات‌ و اجرای‌ طرح‌ می‌نماید.

در بند 11 ـ موضوع‌ و یا نكته‌های‌ قابل‌ توجهی‌ كه‌ مورد ادعای‌ مجری‌ در طرح‌ است‌ نوشته‌ شود.

در بند 14-توجیهات‌ علمی‌، فنی‌، اقتصادی‌ و ... طرح‌ را مشخص‌ نموده‌ در صورت‌ لزوم‌ اطلاعات‌ بیشتری‌ را پیوست‌ نمایید.

در بند15ـ تمام‌مدارك‌موردنیازی‌راكه‌ به‌ كارشناسی‌طرح‌ كمك‌ می‌نماید مشخص‌ و به‌ پیوست‌ ارسال‌ نمایید.