رییس كمیسیون انتخاب طرح ها و مقالات برتر حوزه روستایی خراسان رضوی شاخص اصلی انتخاب پژوهش برتر این حوزه را نگاه پژوهشی به توسعه پایدار روستایی در استان عنوان کرد.
به گزارش عمومی استانداری خراسان رضوی، سید احمد محدث حسینی اظهار داشت: 25 پژوهش از دستگاه های مختلف در حوزه توسعه روستایی به این كمیسیون ارایه شده كه این تعداد بر حسب شاخص ها و ملاك های مشخص، اولویت بندی شده است.
وی در خصوص ملاك های مورد ارزیابی پژوهش ها، بیان داشت: کاربردی بودن نتایج علمی و فنی طرح، دیگر شاخصه دارای اولویت انتخاب پژوهش برتر است.
دکتر محدث ضریب اشتغال زایی طرح در روستا، جامعیت پژوهش در توسعه روستایی ، میزان سنجی مشاركت روستاییان، توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را از ملاک های ارزیابی پژوهش های ارایه شده، عنوان کرد.
محدث اثربخشی طرح در توسعه عمران و آبادی روستا، ایجاد درآمد پایدار، افزایش و بازدهی تولید، قابلیت اجرایی شدن طرح و ارتقای كیفیت زندگی روستایی را از دیگر معیارهای انتخاب پژوهش برتر برشمرد.
رییس كمیسیون انتخاب طرح ها و مقالات برتر حوزه روستایی کمیته علمی ستاد گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی با اشاره به انتخاب امسال از سوی استاندار خراسان رضوی به عنوان سال توجه به روستاها، گفت: نگاه پژوهشی به توسعه روستایی، بی شک پیامدهای مثبت و ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت./